Téarmaí agus Coinníollacha

Tá rochtain ar an láithreán seo agus úsáid na faisnéise atá ar fáil air faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagtar amach thíos. Toisc go bhfuil siad ann chun tú féin agus Crannchur Náisiúnta an Phoist, cuideachta dliteanais theoranta le hoifig chláraithe ag Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 (dá ngairtear "Crannchur Náisiúnta an Phoist" anseo feasta) a chosaint, léigh iad go cúramach, le do thoil. Trí leas a bhaint as an Láithreán Gréasáin seo, tugann tú le fios gur ghlac tú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an Láithreán Gréasáin seo faoi úinéireacht agus á oibriú ag Crannchur Náisiúnta an Phoist, agus gur tagairtí do Chrannchur Náisiúnta an Phoist" iad gach tagairt don chéad phearsa iolra - "muid", "sinn", "linn" &rl.

1. Tá an láithreán gréasáin seo agus an fhaisnéis a leagtar amach air faoi chóipcheart againn nó ag ár gceadúnóirí agus ní fhéadfar é a chóipeáil, a tharchur nó a atáirgeadh gan cead a fháil uainn roimh ré. Ní mór gach fógra cóipchirt, trádmhairc agus gach fógra dílsithe eile a choimeád gan athrú. Ach amháin mar a bhforáiltear go sonrach dá mhalairt tá ábhair na leathanach go léir sa suíomh seo faoi chóipcheart Chrannchur Náisiúnta an Phoist nó a cheadúnóirí.

(a) Tá toirmisc curtha ar ábhar go léir na leathanach a atáirgeadh nó ar chuid daoibh i bhfoirm ar bith ach amháin de réir na gceadanna seo a leanas. Tugtar ceadúnas neamheisiach, neamh‑inaistrithe duit chun críocha an laithreán seo agus aon seirbhísí ar fáil ar an láithreán seo a úsáid, agus chun na críocha sin amháin. Féadfaidh tú cóip neamhbhuan amháin atá stóráilte go leictreonach a dhéanamh de leathanaigh an láithreáin seo chun críocha amharc uirthi ar líne, agus chun na críocha sin amháin. Féadfaidh tú cruachóip amháin a dhéanamh de na leathanaigh sin chun críocha pearsanta, neamhthráchtála go heisiatach.

(b) Ach amháin mar a bhforáiltear go sonrach dá mhalairt tá a chearta, a cearta nó a gcearta mórálta dearbhaithe ag údar nó údair an tsaothair litríochta agus ealaíonta leagtha amach sna leathanaigh atá ar an láithreán seo a bheith aitheanta mar údar na saothar seo.

(c) Ní cheadaíonn an ceadúnas sin ionchorprú a dhéanamh ar an ábhar ná ionchorprú a dhéanamh ar aon chuid d'aon saothar nó foilsiúchán eile cibé i gcruachóip nó go leictreonach nó in aon fhoirm eile. Go háirithe (ach d’éagmuis teorann) níl cead aon chuid den láithreán seo a dháileadh nó a chóipeáil chun críocha tráchtála ar bith.

(d) Níl cead aon chuid den láithreán seo a atáirgeadh nó a tharchur ar nó a stóráil in aon láithreán gréasáin nó aisghabháil leictreonach de shaghas eile.

(e) Ach amháin chun críocha agus faoi réir na gcoinníollacha forordaithe faoin Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000, ní fhéadfaidh tú in aon fhoirm nó trí aon mhodhanna: saothair dhíorthacha a oiriúnú, a atáirgeadh, a stóráil, a scaipeadh, a phriontáil, a thaispeáint, a thaibhiú, a fhoilsiú nó a chruthú ó aon chuid den láithreán gréasáin seo; ná ní fhéadfaidh tú faisnéis, táirgí nó seirbhísí faighte ó aon chuid den láithreán gréasáin seo a thráchtálú; gan cead scríofa a fháil uainn.

2. Barántaíonn tú go n‑úsáidfidh tú an láithreán seo i gcomhréir leis na téarmaí agus coinníollacha uile i bhfeidhm ar úsáid den sórt sin, agus aontaíonn tú Crannchur Náisiúnta an Phoist a shlánú in aghaidh aon dliteanais a thabhóidh Crannchur Náisiúnta an Phoist mar thoradh ar an úsáid a bhainfidh tú as an láithreán seo.

3. Tá an láithreán gréasáin seo bunaithe in Éirinn i gcomhréir le dlíthe na hÉireann agus beidh sé faoi rialú ag dlíthe na tíre sin. Nuair a úsáideann tú an láithreán, glacann tú leis go bhfuil an úsáid a bhaineann tú as an láithreán agus as aon fhaisnéis ar an láithreán faoi rialú ag dlíthe na hÉireann freisin, agus má eascraíonn aon éileamh nó díospóid as an úsáid a bhaineann tú as an láithreán nó as aon fhaisnéis air, aontaíonn tú go mbeidh éileamh nó díospóid ar bith den sórt sin faoi dhlínse neamheisiach Chúirteanna na hÉireann. .

4. Féadfaidh úsáid an láithreáin seo nó scaipeadh faisnéise ar an láithreán seo a bheith srianta ag dlí nó rialachán áitiúil i ndlínsí áirithe, agus níl an láithreán gréasáin seo beartaithe le bheith úsáidte ná níl an fhaisnéis air beartaithe le bheith scaipthe i ndlínsí den sórt sin agus ba chóir do na daoine a fhaigheann rochtain ar an láithreán gréasáin seo iad féin a chur ar an eolas faoi aon srian den sórt sin agus cloí leis.

5. Ní cheadaítear d'aon tríú páirtí láithreán gréasáin eile ar bith a nascadh leis an láithreán seo gan cead i scríbhinn a fháil uainn roimh ré.

6. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil sé slán faisnéis phearsanta a sheoladh ar ríomhphost i gcónaí, mar d'fhéadfadh tríú páirtithe í a idircheapadh nó d'fhéadfaí í a sheachadadh chuig an seoladh mícheart. Níor chóir duit faisnéis rúnda nó phearsanta a nochtadh ar an idirlíon mura bhfuil teicneolaíocht shlán chumarsáide nó chriptithe in úsáid agat. Ní féidir linn a áirithiú go mbeidh aon fhaisnéis a sheolfaidh tú chugainn slán; dá réir sin, tá aon fhaisnéis a sheolfaidh tú chugainn seolta ar do phriacal féin.


7. Féadfaimid inneachar an láithreáin seo, lena n‑áirítear na téarmaí agus coinníollacha seo, a athrú gan fógra a thabhairt duit. Ní ghlacaimid le freagracht ná dliteanas ar bith as faisnéis ar an láithreán seo a choinneáil cothrom le dáta nó as mainneachtain ar bith i ndáil lena coinneáil cothrom le dáta.

8. Séanadh. Tá an fhaisnéis ar an láithreán seo chun críocha faisnéise amháin. Cé go ndearnadh gach iarracht nuair a bhí an láithreán á ullmhú, ní thugaimid aon bharánta ná ní fhógraímid go bhfuil sé iomlán, cruinn nó iontaofa. Cé go ndearnamar gach iarracht réasúnta lena chinntiú go raibh an fhaisnéis uile ar an láithreán cruinn tráth ar cuimsíodh í, ní fhógraímid go bhfuil sin fíor agus níor chóir glacadh leis go bhfuil sin fíor. Ní ghlacaimid le haon fhreagracht i ndáil leatsa maidir le hinneachar an láithreáin seo. Tá rochtain ar an láithreán seo agus úsáid an láithreáin seo ar phriacal an úsáideora féin agus ní fhógraímid ná ní bharántaímid nach mbeidh úsáid an láithreáin seo nó úsáid aon inneachair a íoslódálfar uaidh ina chúis le damáiste do mhaoin, lena n‑áirítear, ach gan a bheith teoranta do, cailliúint sonraí nó ionfhabhtú le víreas ríomhaire. Ní ghlacaimid i gcás ar bith le dliteanas de chineál ar bith, lena n-áirítear dliteanas as faillí i ndáil le damáiste ar bith a tharlóidh de bharr caillteanais úsáide, sonraí nó brabúis mar thoradh ar rochtain ar, úsáid nó feidhmíocht an láithreáin seo nó aon chuid dá inneachar. Ní ghlacaimid le dliteanas as aon mhíchruinneas nó easpaí ar an láithreán seo. Tá na barántaí impleachtaithe uile eisiata a mhéid is ceadaithe faoin dlí. Forchoimeádaimid an ceart an fhaisnéis ar an láithreán seo, lena n‑áirítear na téarmaí agus coinníollacha seo, a nuashonrú nó a athrú tráth ar bith gan fógra a thabhairt faoi na hathruithe sin. Ní thugann Crannchur Náisiúnta an Phoist aon bharánta d'úsáid gan bhriseadh an láithreáin seo ná ní ghlacaimid le dliteanas as aon fhaisnéis a phostálann tríú páirtithe ar an láithreán seo.

9. Ní mór duit do réamhchúraimí féin a chur i bhfeidhm chun a chinntiú nach nochtfar tú do riosca de víris ríomhaire nó de chur isteach de chineál eile a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh do do chóras ríomhaire féin mar gheall ar an bpróiseas a úsáideann tú chun an láithreán gréasáin seo a rochtain.

10. Féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin nasctha a bheith curtha ar fáil ar an láithreán gréasáin seo. Cuirtear na naisc sin ar fáil ar mhaithe le caoithiúlacht amháin agus féadfaidh siad a bheith as dáta nó féadfar iad a fhágáil gan chothabháil. Nílimid freagrach as inneachar ná cleachtais phríobháideachta a bhaineann le láithreáin ghréasáin nasctha.

11. Déanfaidh tú cinnte go gcomhlíonfaidh an úsáid a bhainfidh tú as an láithreán gréasáin seo gach dlí agus rialachán infheidhme, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, na prionsabail dlí a thugann cosaint ar shárú cóipchirt, rún trádála, faisnéis dhílsithe agus ceart eile maidir le maoin intleachtúil, ar leabhal nó clúmhilleadh, ar shárú príobháideachta nó ar chur isteach tortach.

An bhfuil dea-chás agatsa?

Tá os cionn €3.6 billiún bailithe le haghaidh Dea-Chásanna ar fud na hÉireann.

Cliceáil anseo

 

An buaiteoir tú?

Cruthaíonn an Crannchur Náisiúnta buaiteoirí, ach conas atá saol bhuaiteoir na duaise móire, conas a d’athródh sé do shaol, cad a dhéanfása? Tabhair cuairt ar an rannóg SCÉALTA BUAITEOIRÍ le feiceáil conas.

Leabhrán Comhairle do Bhuaiteoirí Cliceáil Anseo.

Le heolas ar Rialacha Cluiche Cliceáil Anseo 

Le heolas ar Dhuaiseanna Cliceáil Anseo  

Scéal an mBuaiteoir

€424,000 buaite ar an Seó Cluichí Teilifíse ‘The Big Money’

Ba é Joseph O’Connor ó Chontae Chorcaí an buaiteoir ba mhó ar an oíche,  a thug duaiseanna leis arbh fhiú €283,500 ...

 

The Spark Newsletter

Is é The Spark ár Nuachtlitir Tairbhithe le tú a choinneáil ar an eolas maidir lenár obair do Dhea-Chúiseanna.

Spark Newsletter